Nowe regulacje dotyczące świadczeń opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie

Nowe regulacje dotyczące świadczeń opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, na mocy artykułu 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, uchwalonej 7 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1429), od dnia 01-01-2024 r. będą obowiązywały zmienione zasady przyznawania wsparcia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Od początku roku 2024 wprowadzone zostają reformy w systemie świadczenia pielęgnacyjnego (zwane „nowe świadczenie pielęgnacyjne”). Na jego podstawie, wsparcie to przysługiwać będzie wyłącznie tym, którzy sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi osobami nieprzekraczającymi wieku 18 lat. Osoba niepełnosprawna, nad którą wcześniej sprawowana była opieka, będzie miała prawo ubiegać się o przyznanie dla siebie świadczenia wspierającego.

W przypadku osoby, która już korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego i sprawuje opiekę nad osobą do lat 18, a która pragnie po 31 grudnia 2023 r. kontynuować otrzymywanie świadczenia, ale na nowych zasadach (czyli z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, niekolidującej z obowiązkami opiekuńczymi), konieczne będzie rezygnacja ze starego systemu świadczeń i złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na nowych warunkach.